Partycypacja w planowaniu przestrzennym

Najnowsze

O PROJEKCIE

O PROJEKCIE

Tryńcza to jedna z 25 gmin biorących udział w I fazie realizacji projektu „Partycypacja w Planowaniu Przestrzennym” prowadzonego przez Fundację Inicjatyw Menedżerskich.

Zakres przedmiotowy prac wyznaczają dwie uchwały Rady Gminy Tryńcza: 

- Uchwała nr VIII/70/2015 z dnia 04.08.2015 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w miejscowości Wólka Ogryzkowa na cele budownictwa mieszkaniowego,

- Uchwała nr IX/83/2015 z dnia 21.09.2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego w miejscowości Gniewczyna Łańcucka – Zakręcie gmina Tryńcza, Zabudowa terenu na wskazanym obszarze dotyczyć będzie budownictwa na cele mieszkaniowe  oraz usługowe, a także na cele rekreacji.

Interesariuszami procesu działań partycypacyjnych w Gminie Tryńcza będą:

- Mieszkańcy i właściciele nieruchomości z obszaru objętego procedurą planistyczną

- Mieszkańcy terenów bezpośrednio sąsiadujących z terenem objętym procedurą planistyczną

- Mieszkańcy gminy, w szczególności osoby zainteresowane kwestiami planowania przestrzennego

- Przedstawiciele środowisk organizacji pozarządowych

-Lokalni przedsiębiorcy 

- Młodzież szkolna

Powrót